Prime-Rodimus (ATM Monitoring)

Bu ürünün temel hedefi, ATM hat durumlarını, ATM üzerindeki ünitelerin arıza durumlarını, ilgili ünitelerin doluluk durumlarını ve ATM’in bütün olarak müşteriye hizmet verebilir durumlarını hızlı ve kolay yönetilebilir kullanıcı arayüzler ile izlenmesini sağlamaktır.

Ürün BDDK ve PCI kurallarına uyumludur. Ürüne yönelik kullanıcı ve şifre tanımları parametrik olup tamamen kurum tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yönetilmektedir.

Ürünün üç temel bileşeni vardır :

 • 1. ATM üzerindeki “Prime-Nova  Client” uygulaması : ATM’ler üzerinde kurulu olan ve ATM ünitelerinden durum bilgilerini alarak merkezdeki server uygulamasına iletilmesini sağlayan uygulamadır.
 • 2. Server üzerinde çalışan “Prime-Optimus Server” uygulaması : Kurum merkezindeki server üzerinde çalışan, ATM Client uygulamasından gelen ünite durum mesajlarını karşılayıp loglayan, ATM hat durumlarını kontrol eden ve kullanıcı ara yüzlerine bilgi sağlayan uygulamadır.
 • 3. Kullanıcıların PC’leri üzerinde çalışan “Prime-Rodimus ” uygulaması : Sisteme dahil tüm ATM’lerin hat durumlarının, ünite arıza durumlarının, ünite doluluk durumlarının ve ATM genelinin izlenebildiği kullanıcı ara yüzüdür. Kullanıcılar yetki tanımları dahilinde sisteme dahil tüm ATM’leri veya belirli bir gruba ait ATM’leri bu uygulama aracılığı ile izleyip yönetebilmektedir.

ATM’ler marka, model, erişim şekli, bölge, il, şube, sorumlu kişi/birim, konum vs. gibi birçok kriter bazında gruplandırılarak izlenebilmektedir.

ATM’ler genel ve detay bazda kullanıcıların tanımladıkları çeşitli kademe ve referans değerlerine göre gruplandırılarak takip edilebilmektedir.

Arıza referans değerlerine göre ATM’in geneli bazında ve önemli üniteler bazında harita üzerinde görsel olarak da izlenebilmekte, belirlenen durum ve atanan renge göre harita üzerinde bir bakışta anlaşılır halde sunulmaktadır. Bu sayede harita üzerinde sisteme dahil ATM’lerin ülke ve bölge bazında genel durumu kolayca izlenebilmektedir. Örneğin bölgesel hat veya elektrik kesintisi olduğunda bir bakışta bu durum kolayca tespit edilebilmektedir.

ATM sistemindeki tüm aksiyonlar ve ATM durum bilgileri saklanmakta ve geçmişe ait tüm durum değişimleri raporlanabilmektedir.

Oluşan arıza durumlarının periyodik olarak kayıtları tutularak ATM’in geneli, hat durumu ve ünite bazında ATM verimliliğinin ölçüleceği değişik availability raporları çıktı olarak sunulabilmektedir. Her ünitenin ATM verimliliğine katkısı kullanıcının belirleyeceği ATM’ler bazında yapılabilmektedir. Sistemde her ATM için kendi lokasyonuna veya sahip oldukları diğer özelliklere göre ATM verimliği farklı olabilmektedir ve doğal olarak her ATM için farklı verimlilik etkisi tanımlanabilmektedir. Örneğin AVM’de kurulu bir ATM ile hava alanında kurulu bir ATM’in verimlilik değerlendirmesi aynı olmayabilir. AVM’deki ATM akşam 22:00 ile sabah 08:00 saatleri arası genellikle kullanılmamaktadır. Dolayısıyla verimlilik hesabında bu zaman dilimi kullanılmayabilir. Bu zaman diliminin ne olacağı veya verimlilik hesabına katılıp katılmayacağı tamamen kullanıcılar tarafından ve ATM bazında tanımlanabilen parametrelerdir. Bunun gibi verimlilik hesaplamada kullanılacak birçok parametre daha bulunmakta olup bu parametre tanımları ATM bazında veya tüm sistem bazında yetkili kullanıcılar tarafından tanımlanabilmektedir.

Bu ürün ile Termtech tarafından üretilen Prime-Nova ürünü entegre edilerek arıza durumlarının otomatik giderilmesi için ATM’lere test komutu gönderilerek sonuçları izlenebilmektedir. Yine bu ürün ile Termtech tarafından üretilen Prime-Sentinel ürünü entegrasyonu ile oluşan kesin arıza veya diğer durumlara ait arıza kaydı otomatik olarak kurumun ilgili birimine veya kurumun destek aldığı firmalara iletilebilir. Bu sayede ATM detayı bazında ve sistem geneli bazında ATM durumları; kullanıcı arayüzleri, e-mail, SMS ve kurulacak entegrasyonlar ile hem banka içinde hem de bankanın destek aldığı dış firmalar aracılığıyla takip edilebilmektedir.

Ürün özellikleri ve sağladığı avantajlar :

 • Günümüzde kullanılan tüm ATM marka ve modelleriyle uyumlu
 • ATM sisteminden bağımsız kurulma imkanı
 • Kolay kurulum
 • Merkezi, güçlü ve kolay yönetim araçları
 • BDDK standartlarına tam uyumlu
 • Ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun
 • Yeni teknolojilerin kullanımı
 • Harita destekli, zengin ve görsel arayüzler
 • Kullanıcı bazlı izleme imkanı
 • Güçlü kullanıcı yönetimi ve raporları
 • ATM sistemleri ve diğer sistemlerle kolay ve hızlı entegrasyon
 • Parametrik, esnek ve zengin raporlarla desteklenen Availability takibi
 • Hızlı ve kullanılan kanal bakımından zengin bildirim olanakları
 • ATM sistem verimliliğinin arttırılmasında önemli katkı
 • Kurum içi ve dışı prosedürel işleyişlerden arındırılma
 • Zengin raporlama olanakları